Có vẻ như bạn đang tìm kiếm cuốn sách Quán triệt, vận dụng Nghị quyé̂t đại hội IX, nâng cao chá̂t lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hò̂ Chí Minh từ tác giả của tác giả Văn Hiền Vũ, rất tiếc là sách đó không bán nữa. Nhưng đừng lo lắng, tại vn.laptoplist.biz, chúng tôi cung cấp miễn phí phiên bản pdf được scan của cuốn sách Quán triệt, vận dụng Nghị quyé̂t đại hội IX, nâng cao chá̂t lượng giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hò̂ Chí Minh. Cuốn sách này được viết bởi của tác giả Văn Hiền Vũ thường có giá 463990,00 ₫, tuy nhiên tại đây bạn có thể nhận nó miễn phí. Chúng tôi đã lưu trữ tệp pdf tại máy chủ đối tác của chúng tôi. Nếu bạn muốn lấy tệp, bạn có thể phải tự đăng ký sau khi nhấp vào nút tải xuống bên dưới.

Tải về

Yêu cầu đăng ký

Đường dẫn chính